- Ανεργία

Ορισμός Ανεργίας

Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου, που ενώ είναι ικανό,
πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί δεν δύναται να βρει
εργασία.
Η ανεργία λοιπόν ορίζεται ως το πηλίκο των ανέργων μιας
περιοχής προς το συνολικό εργατικό δυναμικό σε αυτήν.
Εκφράζεται ως ποσοστό επί της εκατό του εργατικού δυναμικού
της συγκεκριμένης περιοχής.
Αναλυτικά:
Το εργατικό δυναμικό αποτελείτε από όσους έχουν εργασία
(απασχολούμενοι) και εκείνους που δεν απασχολούνται
(άνεργοι) αλλά έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν και είναι
διαθέσιμοι να εργασθούν.
Το μη-εργατικό δυναμικό είναι το μέρος του ενήλικου
πληθυσμού που ασχολείται με τα οικιακά, είναι συνταξιούχοι ,
ασθενούν σοβαρά ώστε να απέχουν από την εργασία ή δεν
ψάχνουν για εργασία.
Το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων
διαιρούμενος με το σύνολο του εργατικού δυναμικού.


Form Project